Milprazon / милпразон / - 2.5 / 25 мг. - за кучета с тегло най малко 0.5 кг. / кутия с 2 таблетки /

13.90лв.
Производител : Krka - Словения
Код :
Terms of use image.

 

ЛИСТОВКА ЗА:
Mилпразон 2.5 mg/25 mg таблетки за малки кучета и кученца с тегло най-малко 0.5 kg
Mилпразон 12.5 mg/125 mg таблетки за кучета с тегло най-малко 5 kg
Milprazon 2.5 mg/25 mg tablets for small dogs and puppies weighing at least 0.5 kg
Milprazon 12.5 mg/125 mg tablets for dogs weighing at least 5 kg


1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения
Производител, отговорен за освобождаване на партидата:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия


2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Mилпразон 2.5 mg/25 mg таблетки за малки кучета и кученца с тегло над 0.5 kg
Mилпразон 12.5 mg/125 mg таблетки за кучета с тегло над 5 kg
Милбемицин оксим, празиквантел
Ароматизиран, антихелминт с широк спектър


3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
Taблетки за малки
кучета и кученца
Taблетки за кучета
Aктивни
субстанции:

Milbemycin oxime 2.5 mg 12.5 mg
Praziquantel 25 mg 125 mg
Таблетки за малки кучета и кученца: жълтеникаво-бели с кафяви петна, овални, двойно
изпъкнали таблетки, с делителна черта от едната страна.
Таблетките могат да бъдат разделени на две равни половини.
Таблетки за кучета: жълтеникаво-бели с кафяви петна, кръгли, леко двойно изпъкнали
таблетки.


4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При кучета: лечение на смесени инфекции, причинени от възрастни цестоди и нематоди от
следните видове:
- Цестоди:
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus spp.
Mesocestoides spp. 
- Нематоди:
Ancylostoma caninum
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Trichuris vulpis
Crenosoma vulpis (Редуциране на степента на заразяване)
Angiostrongylus vasorum (Редукция на степента на заразяване от незрели възрастни (L5) и
възрастни стадии на паразити; виж таблицата за специфично лечение и превенция на
заболяванията съгласно точка 8 "Дозировка за всеки вид животно, метод и начин на
прилагане").
Thelazia callipaeda (виж специфична схема на лечение в точка 8 "Дозировка за всеки вид
животно, метод и начин на прилагане”).
Продуктът може да се използва за превенция на заболяването дирофилариоза (Dirofilaria
immitis), ако е показано съпътстващо лечение срещу цестоди.


5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Mилпразон 2.5 mg/25 mg таблетки: Да не се използва при малки кучета и кученца на възраст
по-малки от 2 седмици и/или с тегло по-малко от 0,5 kg.
Mилпразон 12.5 mg/125 mg таблетки: Да не се използва при кучета с тегло по-малко от 5 kg.
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от
ексципиентите.
Вижте също точка 12 "Специални предупреждения".


6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
При много редки случаи, след прилагане на комбинацията на милбемицин оксим и
празиквантел при кучета, се наблюдават системни симптоми (като сънливост), неврологични
симптоми (като мускулни тремори и атаксия–некоординирани движения) и / или стомашно-
чревни симптоми (като повръщане, диария, загуба на апетит и лигавене).
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на
този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия
ветеринарен лекар.


7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП


-Mилпразон 2.5 mg/25 mg таблетки: Малки кучета и кученца (≥ 0,5 kg).
-Mилпразон 12.5 mg/125 mg таблетки: Кучета (≥ 5 kg).


8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
За перорално приложение.
Животните трябва да бъде претеглени с точност за да се гарантира прецизно дозиране.
Минималната препоръчителна доза: 0,5 mg от милбемицин оксим и 5 mg празиквантел на kg се
дават еднократно перорално.
В зависимост от телесната маса на кучето, практическото дозиране е както следва: 
Телесна маса Taблетки за малки кучета и
кучанца

 

Taблетки за кучата

0.5 – 1 kg 1/2 таблетка
>1 – 5 kg 1 таблетка
>5 – 10 kg 2 таблетка
5 – 25 kg 1 таблетка
>25 – 50 kg 2 таблетки
>50 – 75 kg 3 таблетки


В случаите, когато се използва за превенция на заболяването дирофилариоза и в същото време
се налага лечение срещу тения, продуктът може да замести монопродукт за профилактика на
заболяването дирофилариоза.
За лечение на инфекции с Angiostrongylus vasorum, милбемицин оксим трябва да се дава четири
пъти на седмични интервали. Препоръчва се, когато е показано едновременно лечение срещу
цестоди, продукта да се приложи еднократно и да се продължи с монопродукт, съдържащ само
милбемицин оксим, през останалите три седмици на лечение.
В ендемични райони, прилагането на продукта на всеки четири седмици, ще предотврати
aгиостронгилозата чрез редуциране на незрелите възрастни (L5) и възрастните стадии на
паразитите, където е показано съпътстващо лечение срещу цестоди.
За лечение на Thelazia callipaeda, милбемицин оксим трябва да се дава като две лечения, седем
дни едно от друго. Където е показано съпътстващо лечение срещу цестоди, продуктът може да
замести монопродукт, съдържащ само милбемицин оксим.


9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът трябва да се прилага с храна или след хранене.


10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.


11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Този
ветеринарномедицински продукт продукт не изисква никакви специални условия за
съхранение.
Mилпразон 2.5 mg/25 mg таблетки: Срок на годност за таблетата, разделена на половина, след
първо отваряне на опаковката: 6 месеца.
Разполовената таблетка трябва да се съхранява при температура под 25 °С в оригиналната
опаковка и да се използва при следващото приложение.
Съхранявайте блистера в картонената опаковка.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност,
посочен върху блистера и картонената опаковка след „Годен до:“.
Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.


12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Може да се развие резистентност на паразитите към всеки клас антихелминти средства
вследствие на често повтарящо се приложение на антихелминти от този клас.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Проучванията с милбемицин оксим показват, че нивото на безопасност при някои кучета от
порода Коли или сродни породи е по-малко, отколкото при други породи. При тези кучета,
препоръчителната доза трябва да се спазва стриктно.
Поносимостта на продукта при малки кученца от тези породи не е изследвана.
При предозиране, клиничните признаци при породата Коли са сходни с тези, наблюдавани сред
общата популация кучета.Лечението на кучета с висок брой циркулиращи микрофиларии
(ларви) понякога може да доведе до появата на реакции на свръхчувствителност, като бледи
лигавици, повръщане, треперене, затруднено дишане или прекомерно отделяне на слюнка. Тези
реакции са свързани с освобождаването на протеини от мъртви или умиращи микрофиларии
(ларви) и не са директен токсичен ефект на продукта. Поради това не се препоръчва употребата
при кучета, страдащи от микрофиларемия (ларви в кръвта).
При рискови зони на дирофилариоза, или в случай че е известно, че кучето е пътувало до и от
рискови региони на дирофилариоза, преди да използвате продукта, се препоръчва ветеринарна
консултация за да се изключи наличието на предшестващо заразяване с Dirofilaria immitis. При
диагностицирана инфестация с Dirofilaria immitis, кучето трябва да се лекува срещу възрастни
паразити, преди прилагане на продукта.
Ехинококозата (инфекция с тения от вида Echinococcus) представлява опасност за хората. При
диагностициране на ехинококоза, трябва да бъдат следвани специфични указания по
отношение на лечението и проследяването и за опазване здравето на хората. Необходима е
консултация с експерти или институции по паразитология.
Не са провеждани проучвания със силно изнемощели кучета или с такива, със сериозни
нарушения на бъбречната или чернодробната функция. Продуктът не се препоръчва за такива
животни, или може да се прилага само според преценка на съотношението полза / риск от
лекуващия ветеринарен лекар.
При кучета на възраст по-малки от 4 седмици, заразяване с плоски глисти е малко вероятно.
Поради това, може да не се наложи прилагането на комбинирания продукт при животни, по-
малки от 4 седмици.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на
животните:
След употреба, измийте ръцете си.
При случайно поглъщане на таблетките, особено от дете незабавно да се потърси медицински
съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.
Разполовената таблетка трябва трябва да се поставят в гнездото на отворения блистер и
поставени в картонената опаковка.
Бременност и лактация:
Продуктът може да се използва при кучета за разплод, включително при женски кучета по
време на бременност и лактация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не са наблюдавани взаимодействия когато макроцикличния лактон селамектин, приложен в
препоръчителната доза, е даван по време на лечение с комбинацията от милбемицин оксим и
празиквантел в препоръчителнато доза. Поради липса на по-нататъшни изследвания, трябва да
се внимава в случай на едновременна употреба на продукта и други макроциклични лактони.
Също така, не са провеждани проучвания при животни в репродуктивна възраст.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Няма налични данни. 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат
унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.
Продуктът не трябва да се изхвърля във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за
рибите и другите водни организми.
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА


15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
-Кутия с 1 блистер с 2 таблетки.
-Кутия с 1 блистер с 4 таблетки.
-Кутия с 12 блистера, всеки блистер съдържа 4 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.
Крка България ЕООД
1164, София, ул. „Якубица” 19 ет 4
Тел 02 962 34 50
Факс: 96235 20
Ел. поща: info.bg@krka.biz 

*Ако този продукт се предлага на по-ниска цена в друг магазин, моля запознайте се с опция "конкурентни цени"

За да добавите своя коментар, моля влезте във вашият акаунт:

Все още няма коментари